Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis detí do MŠ v Jovse na školský rok 2023/2024

 02.05.2023

ZÁPIS DETÍ DO MŠ JOVSA 182 NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Riaditeľka MŠ Jovsa 182 v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

dňa 16.mája a 17. mája 2023,

v čase od 10.00 hod. do 14.30 hod.

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a s potvrdením od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (potvrdenie musí obsahovať okrem iného, aj údaj o povinnom očkovaní). Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné vyzdvihnúť si počas pracovných dní priamo v MŠ ( od 7.00 hod. do 16.00 hod.).

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE stanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona a s dodržaním zásady rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona] a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. d) školského zákona].

Na predprimárne vzdelávanie prijímame:

Zákonné podmienky- prednostne sa prijímajú:

·         Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. deti, ktoré do 31.08.2023 dosiahnu vek 5 rokov) (§ 28a ods. 1 školského zákona)

·         Deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  • Deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t. j. deti, ktoré budú  pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • Deti vo veku od 3 do 6 rokov priebežne počas celého roka, ak nám dovolia kapacitné možnosti

Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom a na pedagogickej rade materskej školy v súlade s § 59, ods. 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z.

Ak počet prijatých žiadostí nebude prevyšovať kapacitné možnosti našej MŠ Jovsa 182, na predprimárne vzdelávanie sa príjmu deti všetkých žiadateľov vrátane detí od dovŕšenia dvoch rokov veku. Ak počet prijatých žiadostí bude prevyšovať kapacitné možnosti našej školy, riaditeľka pri prijímaní detí bude rozhodovať o prijatí detí podľa týchto podmienok:

·         deti, ktoré dovŕšia 4 roky

·         deti, ktoré dovŕšia 3 roky

·         výnimočne deti od dovŕšenia dvoch rokov veku

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

·         základné hygienické návyky (bez plienok, vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)

·         základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)

.         základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára ) - základné 

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >