Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č.5/2024 podmienky pri upisovaní dlhopisov Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Jovsa
68 299.04 €
č.4/2024 záväzok Predávajúceho previesť Hromadnú akciu série B Kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Jovsa
68 299.04 €
Zmluva o dielo č.1/2024 záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo ,,Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse",podľa predloženej cen. ponuky a tiež záväzok zhot. dodať objed. všetky s tým súvis.doklady Odb.: Obec Jovsa
Dod.: StaMi-a s.r.o.
160 754.14 €
č.3/2024 zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
č. 2/2024 Poskytnutie produktu Komunal v kombinácii s produktmi banky:1.vedenie účtu, 2.poskytnutie elektron.služieb k účtu Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
5190064640 poistenie uchádzača o zamestnanie pri plnení prac.úloh počas projektu ,,PUPN 2" Odb.: Obec Jovsa
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
RA-SNCA/20208129 záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu Odb.: Mgr.Ľubica Čornejová
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
4401 záväzok poskytovateľa pripojiť koncové zariadenie účast.na verejnú elektron. komun. sieť Odb.: Obec Jovsa
Dod.: LEKOS, s.r.o.
1 €
24/42/054/98 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
339.12 €
2024/214 úprava zmluv. podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na základe bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 117 z 28. 2. 2024 -Údržba strechy budovy pošty vo vlast.obce Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8 000 €
Generované portálom Uradne.sk