Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sobáš - civilný, cirkevný

 27.03.2013

CIVILNÝ SOBÁŠ
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Matričný úrad príslušný podľa predchádzajúceho odseku môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie matričného úradu sa v tomto prípade nevyžaduje.
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
Okrem dokladov už uvedených, snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
• mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
• mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
• dátum a miesto uzavretia manželstva,
• meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
• dohodu snúbencov o priezvisku,
• meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
• odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav.
Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či
• priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
• si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
• priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.
Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.CIRKEVNÝ SOBÁŠ
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom.
Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.

PRÍPRAVA CIRKEVNÉHO SOBÁŠA
Termín cirkevného sobáša je potrebné si na farskom úrade dohodnúť aspoň dva alebo tri mesiace vopred (v závislosti od veľkosti cirkevnej komunity, niekedy to môže byť aj šesť alebo viac mesiacov vopred), aby bol dostatok času na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Týchto stretnutí je obvykle 6 a konajú sa najčastejšie vo farnosti, kde sa bude konať obrad. Pokiaľ sú obaja snúbenci rovnakého vyznania, malo by všetko prebehnúť jednoducho.
Pokiaľ je jeden zo snúbencov neveriaci a jeho partner chce mať napriek tomu cirkevnú svadbu, musí príslušný kňaz požiadať o zvláštnu výsadu biskupa svojej diecézy. Výnimkou nie je ani situácia, kedy v súvislosti s plánovaným uzatvorením sobáša jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
Okrem dokladov už uvedených, muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len "snúbenci") pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
• mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
• mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
• dátum a miesto uzavretia manželstva,
• meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
• dohodu snúbencov o priezvisku,
• meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
• odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav.
Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či
• priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
• si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
• priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.
Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.


SVADBA S CUDZINCOM

Čo budete potrebovať pri svadbe s cudzincom na území SR?
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list,
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
• doklad o štátnom občianstve,
• doklad o pobyte,
• potvrdenie o osobnom stave,
• úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte a potvrdenie o osobnom stave nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a apostilované. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
Následne na matrike príslušnej podľa trvalého pobytu snúbenca - občana SR je potrebné vyplniť žiadosť o uzavretie manželstva a zaplatiť správny poplatok.

ZMENA SKUTOČNOSTÍ V DOKUMENTOCH

Pri zmene mena alebo trvalého bydliska je nutné zmeniť si i príslušné dokumenty - občiansky preukaz, cestovný doklad, vodičský preukaz a preukaz poistenca.

Občiansky preukaz
Ak sa zmení niektorý údaj v ňom zapísaný, je občiansky preukaz neplatný. Do 15 dní od tejto zmeny (neplatnosti) je občan povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.


Cestovný doklad
Rovnako ako v prípade občianskeho preukazu je cestovný doklad neplatný, ak obsahuje už neplatné alebo nesprávne údaje. Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu je povinný odovzdať neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal. V tomto prípade nie je stanovená lehota, rozhodne však by bolo vhodné pri najbližšom vycestovaní do zahraničia dať údaje obsiahnuté v doterajšom cestovnom doklade do súladu so skutočnosťou.


Vodičský preukaz
Držiteľ vodičského preukazu je povinný oznámiť do 7 dní zmenu osobných údajov vo vodičskom preukaze okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu.


Preukaz poistenca
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 dní zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu.

Potvrdenie pre zamestnávateľa
Ak máte svadbu v kostole, sobášny list vám vystavia asi 4 dni po svadbe. Toľko trvá, kým z farského úradu pošlú zápisnicu o svadbe na matriku. Na matriku pre sobášny list a potvrdenia pre zamestnávateľa (o ne treba požiadať) musí ísť osobne aspoň jeden z manželov.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >