Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Príspevok pri narodení dieťaťa

 27.03.2013

Všeobecné informácie
Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Zmeny zákona č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony môžete nájsť v nasledovných predpisoch

•Zákon č. 554/2008 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
•Zákon č. 592/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
•Nariadenie vlády SR č. 394/2007 Z.z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,
•Zákon č. 471/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
•Nariadenie vlády SR č. 383/2005 Z.z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,
•Nariadenie vlády SR č. 484/2004 Z.z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,
•Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky nároku
Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

•narodenie dieťaťa,
•trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na to isté dieťa vzniká iba raz.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak

•pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa alebo
•dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu.
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe (matke), ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.

Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je

•matka, ktorá dieťa porodila,
•otec dieťaťa, ak
1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo

2. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo

•osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu. 


Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu.

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa podaním písomnej žiadosti.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný rodný list oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe - matke. 


Konanie o nároku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, ak oprávnená osoba spĺňa zákonné podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, a ak si uplatní nárok na príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nespĺňa podmienky nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku pri narodení dieťaťa. 


Zvýšenie príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatí zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa najskôr po uplynutí 28 dní života detí, ktoré sa narodili súčasne, a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.


Doplatenie príspevku
Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel príspevok pri narodení dieťaťa doplatí do zákonom výšky ustanovenej výšky.

Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevok pri narodení dieťaťa v nižšej sume, ako patril. 

Vrátenie príspevku
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa neprávom, je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť alebo vrátiť jeho časť.

Nárok na vrátenie príspevok pri narodení dieťaťa vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevok pri narodení dieťaťa


Výška príspevku
Od. 1. januára 2009 je príspevok pri narodení dieťaťa na jedno dieťa 151,370 € ( 4 560 Sk ).

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, zvyšuje sa príspevok pri narodení dieťaťa o jednu polovicu uvedenej sumy na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Výplata príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o výplatu príspevku pri narodení dieťaťa podaná úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe v hotovosti alebo príspevok pri narodení dieťaťa poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa nevypláca do cudziny 

Výplata príspevku obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vydá rozhodnutie o výplate príspevku pri narodení dieťaťa obci namiesto oprávnenej osobe, ak

◦sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa alebo
◦v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa obci z dôvodu, že oprávnená osoba príspevok pri narodení dieťaťa nepoužíva na účel, na ktorý sú určené. 


Povinnosti žiadateľa
Oprávnená osoba - žiadateľ, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na ich výplatu.

Oprávnená osoba - žiadateľ, je povinná použiť príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa jej vyplatil, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 


Zánik nároku
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >