Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prídavok na dieťa

 27.03.2013

Všeobecné informácie
Prídavok na dieťa (ďalej "prídavok") je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Zmeny zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. môžete nájsť v nasledovných predpisoch

Nariadenie vlády SR č. 485/2004 Z. z. o úprave sumy prídavku na dieťa.

Novela zákona o prídavku na dieťa č. 532/2007 Z.z.

Novela zákona o prídavku na dieťa č. 554/2008 Z. z. 


Podmienky nároku na prídavok sú
•starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
•trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky,
•trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky.
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia.

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je
•rodič nezaopatreného dieťaťa,
•osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
•plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa
•plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
•plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
•plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, a to podľa ich dohody 


Výška prídavku je 22,01 €

Suma sa upraví od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent.

Sumu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka


Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba písomnou formou - prostredníctvom písomnej žiadosti .

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov).


Konanie o nároku na prídavok na dieťa
Orgánom do pôsobnosti ktorého patrí konanie vo veci nároku na prídavok, ako aj jeho výplata je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa (týka sa len cudzincov).

V konaní o nároku na prídavok sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, okrem prípadov, kedy úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok oprávnenej osobe v príslušnej výške bez toho, aby o tejto skutočnosti vydal písomné rozhodnutie

Písomné rozhodnutie v konaní o prídavku je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný vydať v prípade

•zamietnutie žiadosti o prídavok pre nesplnenie zákonných podmienok oprávnenou osobou,
•zastavenia a obnovenia výplaty prídavku,
•zníženia, odňatia alebo vrátenia prídavku

Výplata prídavku na dieťa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok a ktorá spĺňa podmienky nároku.

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na prídavok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca prídavok mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje prídavok oprávnenej osobe na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti.

Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, je povinný žiadosti vyhovieť.

Prídavok sa nevypláca do cudziny.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe vtedy, ak

•má dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku,
•si oprávnená osoba nesplnila povinnosti vyplývajúce so zákona (neoznámila rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu).
Výplatu prídavku zastaví počnúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie aj o doplatení prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.

V prípade, že v priebehu mesiaca došlo k zmene oprávnenej osoby, prídavok sa v prípade splnenie nárokových podmienok vyplatí za tento mesiac tej oprávnenej osobe, ktorá spĺňala podmienky oprávnenej osoby na konci daného kalendárneho mesiaca.

Osoba spĺňajúca podmienku oprávnenej osoby na konci príslušného mesiaca si musí nárok na prídavok a príspevok uplatniť podaním novej žiadosti a musí spĺňať nárokové podmienky.

V prípade, že v priebehu mesiaca došlo k zmene trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená novému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov)


Osobitný príjemca
S prihliadnutím na účel prídavku na dieťa, prostredníctvom ktorých štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine je odôvodnené zakotviť aj inštitút tzv. "osobitného príjemcu" pre prípady, ak oprávnená osoby nevyužíva prídavok na účel a v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené.

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok v súlade s účelom, na ktorý je určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku

•inej oprávnenej osobe,
•obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa cudzincov), alebo
•zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá takéto rozhodnutie aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ak v priebehu poukazovania prídavku obci nastane zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu nezaopatreného dieťaťa (týka sa cudzincov), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby vydá rozhodnutie o zastavení poukazovania prídavku obci, kde malo nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt a o poukazovaní prídavku obci, kde má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty prídavku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu alebo z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku oprávnenej osobe.

Výplata prídavku sa obnoví spravidla najskôr po uplynutí 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zastavenia výplaty prídavku.

Ak sa prídavok vypláca ďalšej oprávnenej osobe, obci, alebo zariadeniu sociálnych služieb, ustanovenia o povinnostiach oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na ne.

Ak sa prídavok poukazuje obci, môže obec poveriť účelným využitím prídavku právnickú osobu podľa osobitného predpisu, po ich vzájomnej písomnej dohode 

Povinnosti oprávnenej osoby - žiadateľa
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná
preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, na výšku a na výplatu prídavku.

Oprávnená osoba, ktorej sa prídavok vypláca, je povinná do 8 dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok.

Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.

Po vstupe SR do EÚ je dôležitou skutočnosťou ovplyvňujúcou nárok, výplatu a výšku prídavku na dieťa, miesto = štát výkonu zamestnanie, žiadateľa a jeho manžela/ky.

Každú zmenu štátu zamestnania je poberateľ povinný oznámiť platiteľovi v zákonom stanovenej lehote.

 
Zánik nároku
Nárok na prídavok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Znamená to, že žiadateľ o prídavok si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >