Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cestovný pas

 27.03.2013

Žiadosť o vydanie cestovného pasu 

Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? 


Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu.

Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Každý občan, bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebná fotografia. Výnimkou sú len bezvládni občania.

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta 


Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu na oddelení dokladov občan predkladá: 

• občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, prípadne ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti, štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom, prípadne ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu

• rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu

• rodný list občana mladšieho ako 15 rokov, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu

• skôr vydaný cestovný pas

• správny poplatok – kolok. 


Cestovný pas pre deti 

Deti, ktoré na občianske preukazy nedozreli (15 rokov), potrebujú cestovný pas. Pasy pre deti všetkých vekových kategórií majú slúžiť aj ako ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi.

Dieťa od 5 rokov musí mať vlastný pas.

Dieťa do 5 rokov môže mať vlastný pas alebo môže vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný.

Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča musí sa preukázať vlastným platným cestovným pasom a písomným povolením rodičov, vyhotoveným v jazyku krajiny do ktorej cestuje, pričom pravosť podpisu rodičov na povolení overí notár.

Ak cestuje dieťa staršie ako 15 rokov v sprievode inej osoby ako rodiča v rámci EÚ na občiansky preukaz, malo by mať k dispozícii písomné povolenie rodičov, ktorých pravosť podpisu na povolení je overená notárom.

Náležitosti cestovného pasu
V súčasnosti sa vydávajú cestovné pasy s biometrickými údajmi, ktorými sú:

podoba tváre a
odtlačky prstov.
Podobu tváre i podpis v elektronickej forme nasnímajú pracovníci oddelení dokladov priamo pri podaní žiadosti, netreba nosiť žiadne fotografie, treba doručiť seba, resp. dieťa.

Každý občan, bez ohľadu na vek, je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami.

Deťom do 12 rokov odtlačky prstov odoberané nebudú, nakoľko sa pred týmto vekom stále menia, a preto nie sú spoľahlivým údajom na identifikáciu. 

Zapísanie do pasu
Ak chcete dieťa mladšie ako 5 rokov do pasu iba zapísať, nie je treba osobná prítomnosť dieťaťa.

Do cestovného dokladu rodiča sa na preukázanie totožnosti občana mladšieho ako päť rokov zapisuje jeho meno a priezvisko, deň, mesiac a rok narodenia a pohlavie.

Žiadosť o vykonanie zmeny údajov do cestovného pasu rodiča môže za držiteľa cestovného pasu podať aj jeho manželka alebo manžel.

Aká je “trvanlivosť” pasu?
Cestovný pas:


sa občanovi vydáva s platnosťou na 10 rokov;
občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a
občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Kde vybavíme pas? 

Cestovný pas vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (kde sa zdržiava). Stránkové dni a hodiny na jednotlivých pracoviskách nájdete aj na webe ministerstva vnútra (www.minv.sk).

Po podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu si na stránke ministerstva vnútra môžete zistiť, v akom štádiu je spracovaná. Ak v žiadosti na seba uvediete číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt, polícia vás môže prostredníctvom sms-správy alebo e-mailu informovať, že váš doklad je vyhotovený a pripravený na vydanie.

Aké doklady musím predložiť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu? 

občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, prípadne ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti, štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom, prípadne ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu,
rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu,
rodný list občana mladšieho ako 15 rokov, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu,
skôr vydaný cestovný pas,
správny poplatok – kolok.
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca.

Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove.

Ak rodičia občana mladšieho ako 15 rokov neuzavreli manželstvo, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Platí, že zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove.

Koľko zaplatím za vydanie pasu? 

Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 33 € (994,16 Sk),
do 2 pracovných dní 132 € (3976,63 Sk).
Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 13 € (391,64 Sk),
do 2 pracovných dní 52 € (1 566,55 Sk).
Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 8 € (241,01 Sk),
do 2 pracovných dní 32 € (964,03 Sk).
Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča alebo zápis titulu do cestovného pasu s biometriou, za každý úkon (zápis údajov o dieťati alebo titule) samostatne zaplatí občan 3 € (90,38 Sk).

V posledných rokoch bolo možné kúpiť kolky iba na pošte. Od minulého roka sa zaviedla na vybraných okresných riaditeľstvách Policajného zboru novinka: kolkomaty (kiosky správnych poplatkov). Nie vždy sú však funkčné ;-)

Podrobnosti si môžete preštudovať aj v zákone č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

 

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >