sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2019

December 2019

P O Z V Á N K A

V zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jovsa na deň

                                      12. decembra 2019 o 17:00 hod.

                                          v priestoroch OcÚ Jovsa.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie programu
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území obce Jovsa vo vlastníctve SR, v správe SPF
 5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
 6. Návrh VZN obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh VZN obce Jovsa č. 4/2019 o ostatných poplatkoch obce
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 9. Odmena hlavného kontrolóra
 10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2019
 11. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 12. Žiadosti neziskových organizácií
 13. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ
 14. Komisia na ochranu verejného záujmu
 15. Rôzne
 16. Záver

S pozdravom

                                                                                                          Mgr. Ľubica Čornejová, v.r.

                                                                                                                      starostka obce

December 2019
November 2019
JÚN 2019
MÁJ 2019
APRÍL 2019
JANUÁR 2019