sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Oznamy OcÚ - Informácie

Zasadnutia obecného zastupiteľsta

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v J o v s e  sú v plnom znení umiestnené na stránke:   " DOKUMENTY"

P O Z V Á N K A

V zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jovsa na deň

                                      16. apríla 2019 o 18:00 hod.

                                             v priestoroch OcÚ Jovsa.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie programu
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2019
 5. Dokumentácia civilnej ochrany v rozsahu Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v z.n.p.
 6. Hydrogeologický posudok
 7. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ
 8. Záver

S pozdravom

                                                                           Mgr. Ľubica Čornejová,v.r.

                                                                                       starostka obce

Ďalšie informácie

Pošta Jovsa- oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť
VÝZVA - MIESTNY CINTORÍN
HARMONOGRAM ZBERU DOMOVÉHO ODPADU - 2019
Občiansky preukaz
Doklady potrebné pri prijatí žiadosti o vydanie občianskeho preukazu Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo
Cestovný pas
Žiadosť o vydanie cestovného pasu Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého.
Príspevok na pohreb
Všeobecné informáciePríspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho
Sobáš - civilný, cirkevný
CIVILNÝ SOBÁŠ Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z
Zmena mena a priezviska
Každý musí mať meno a priezvisko. Ich zmena je možná len stanoveným spôsobom. Meno Meno narodeného dieťaťa sa určuje dohodou.
Príspevok pri narodení dieťaťa
Všeobecné informáciePríspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných
Prídavok na dieťa
Všeobecné informáciePrídavok na dieťa (ďalej "prídavok") je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu.
Rodičovský príspevok
Všeobecné informácie Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Zasadnutia obecného zastupiteľsta
Územný plán obce Jovsa