sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Zmluvy 2020

Zmluvy 2019

(2476.88 kb)
(1058.47 kb)
(871.64 kb)
(604 kb)
(1992.14 kb)
Kúpna zmluva
Detské ihrisko Jovsa
(1622.47 kb)
(1220.74 kb)

Zmluvy 2018

(2354.38 kb)

Zmluvy 2017

(2807 kb)

Zmluvy 2016

(692.62 kb)
(844.34 kb)
(481.98 kb)

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

(405.93 kb)
(898.04 kb)
(681.61 kb)
(429.53 kb)

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Mandatná zmluva 1
Conzulting (vodovod VK )
(274.93 kb)
Mandatná zmluva 2
Conzulting (vodovod VK )
(316.32 kb)
Mandatná zmluva 3
Conzulting (vodovod VK )
(291.77 kb)
Mandatná zmluva 4
Conzulting (vodovod VK )
(260.29 kb)
(264.76 kb)
(279.69 kb)
(181.35 kb)
(194 kb)
(167.18 kb)
(273.25 kb)
(364.77 kb)
(345.38 kb)
(445.97 kb)
(381.52 kb)
(339.05 kb)
(412.71 kb)
(339.38 kb)
(364.3 kb)
(351.12 kb)
(203.1 kb)
Kupná zmluva - str. 1
Obec Jovsa - Pavlovič Ján
(91.69 kb)
Kupná zmluva - str. 2
Obec Jovsa - Pavlovič Ján
(124.29 kb)
Kupná zmluva - str. 3
Obec Jovsa - Pavlovič Ján
(70.55 kb)
Kupná zmluva - str. 1
SR SPF Bratislava - Obec Jovsa
(101.05 kb)
Kupná zmluva - str. 2
SR SPF Bratislava - Obec Jovsa
(124.49 kb)
Kupná zmluva - str. 3
SR SPF Bratislava - Obec Jovsa
(136.49 kb)
Kupná zmluva - str. 4
SR SPF Bratislava - Obec Jovsa
(122.09 kb)
Kupná zmluva - str. 5
SR SPF Bratislava - Obec Jovsa
(72.37 kb)
(120.06 kb)
(111.12 kb)